Скандала се разраства, а Шитов продължава с лъжите

На страницата във Фейсбук на Девня – древна и модерна ОТ 28.07.2018 ГОДИНА, кметът Свилен Шитов, казва, че е „инициирал прекратяване на договора с фирма 4Б Солар, още в нейният зародиш“. До съд не се е стигало и сделката не е прекратена. Това изобщо не отговаря на истината – сключен е договор №1007-143/29.08.2017 година за учредяване право на строеж (суперфиция) и сервитутни права, върху недвижим имот, публична общинска собственост, за изграждане на централа, за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоражения. На 22.07.2019 година, лично кметът Свилен Шитов, внася докладна записка до Председателя на Общински съвет Девня за анексиране на сключения договор, прилагаме договора и докладната записка от кмета на Девня Свилен Шитов. Видно от докладната, кметът твърди, че  фирмата иска изменение на срокоете за изпълнение на договора, като това изменение е условие за сключване на договор с финансова институция, за финансиране на проекта и на договори с фирмите изпълнителки, а подписването на тези договори, ще позволи дружеството да подаде необходимите докуенти, за издаване на разрешение за строеж и да заплати дължимите такси към Община Девня. На 31.07.2019година. Общинският съвет на Девня уважава искането на кмета  и взема решение за анексиране на сключения договор.

Линк към докладната записка, която показва че не е така както е написано от кмета Шитов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.