Кметът на Девня влиза в бизнес схема с тъста си за фотоволтаичен парк

Сигнал до 7 институции, включително Главна прокуратура и ДАНС е внесен за кмета на Девня Свилен Шитов. Първите жалби срещу него са от 2017 г. До момента обаче няма реакция и назначена проверка на дейността на градоначалника на Девня. Сигналът е адресиран до Специализирана прокуратура, премиерът Бойко Борисов, омбудсмана Мая Манолова, лидерът на БСП Корнелия Нинова, ДАНС и централата на ГЕРБ.

“С настоящия на основание чл.47, ал. 1 от ЗПКОНПИ и във връзка е чл. 57 и чл.59, ал.1 от същия. Моля да образувате производство по установяване на конфликт на интереси, съгласно чл.71 от ЗПКОНПИ което да установи дали лицето Свилен Шитов -кмет на община Девня има частен интерес при осъществяване на своите правомощия като лице заемащо публична държавна длъжност, който интерес да води до облаги от материален и/или нематериален характер за него или свързани с него лица, както и да установите дали лицето проявява корупционно поведение и злоупотреба с власт по смисъла на закона”, се казва в сигнала,  подаден от Мария Костадинова Ташкова.

В сигнала подробно се описват случай на корупционна бизнес-схема, при която Свилен Шитов е в конфликт на интереси. Бизнес схемите му са задействани още когато той е общински съветник в Девня през 2009 г. Като обществена личност, заемаща кметския пост той е облагодетелствал тъста си Борис Златков Асенов. Така бащата на съпругата му през 2009 г. е искал да изгради фотоволтаичен електропарк върху 4000 декара в местностите “Каровча” и “Царското”. След обществено обсъждане сред жителите на Девня фирмата на Асенов – „Хаос инвест -2 “ ЕАД, се отказва от намеренията си.

Свилен Шитов известен още като Христов

През 2017 г., кмет на община Девня е Свилен Шитов. На 12.07.2017 г., той внася докладна записка в Общински сьвет на Девня за учредяване на право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 4000 декара в местностите “Каровча” и “Царското”. Фирмата , която следва да развие този проект е „4Б Солар“ ЕООД, ЕИК: 204598482 гр.Варна. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Митко Няголов Гроздев, чиято съпруга Надежда Александрова Александрова Ероздева е член на управителния орган на дружеството заявило първоначалния интерес към процесния терен –  „Хаос инвест -2 “ ЕАД.

Съгласно докладната на кмета ,,4Б Солар“ ЕООД притежава опит в развитието на подобни проекти, въпреки че същата с вписана в Търговския регистър  2 (два) български лева, едва два месеца преди депозирането на въпросния има два изключително спорни момента. Първият е, че Свилен Шито предлага учредяването на безсрочно право на строеж, а вторият е отстъпването на това право за неопределен срок, като същото е оценено на 53 400 лева. Как е направена тази оценка и какво е значението на въпросния срок за ползването на вещта? Всичко това буди съмнение, че дружеството е учредено целево за участие във въпросната процедура и е създадено единствено с намеренията, които са изяснени по-долу в сигнала.

В заявеното от кмета предложение се забелязва, че не става ясно, каква е разликата в цената при условие , че вещта се ползва 10 години  и това, ако се ползва например 100 години. В доклада липсват аргументи. Само седмица след внасянето на докладната записка от Шитов – на 19.07.2017г., след ,щателно обсъждане на въпроса сред обществеността на Девня и в комисии те на общинския съвет, взема рещенис. С него се дава съгласие за промяна на предназначението на въпросната земя и учредява право па строеж върху същата за срок от 50 години срещу цена от 106 800 лева т.е. учредено е възмездно право на строеж за 53 стотинки на декар на година.

На 29.08.2017 г. е подписан договор № 1007-143/29.08.2017г., за учредяване на право на строеж , върху споменати те по горе четири имота, около 4000 дка земеделска земя , между община Девня и фирма ,,4Б Солар“ ЕООД гр.Варна.

На 05.04.2018г., фирма „Хаос – Инвест 2“ ЕАД гр.Варна ,  на тъста на Свилен Шитов и съвет на директорите в състав – Борис Златков Асенов , изпълнителен директор и членове Блага Милкова Асенова,- негова съпруга и Николина Борисова Асенова-Шитова, дъщеря на собственика на фирмата и съпруга на кмета, купуват всички дружествени дялове на фирма „4Б Солар“ ЕООД и стават нейн едноличен собственик. За управител на „4Б Солар“ ЕООД е назначен Борис Златков Асенов.

На 30.04.2018г., фирма „4Б Солар“ ЕООД, депозира четири заявления в община Девня за изработването и одобряването на ПУП – ПЗ за имотите предмет на договор № 1007-143/29.08.201 7г. Заявленията вече са подписани от името на новоизбрания управител па дружеството Борис Златков Асенов.
Приемането на заявленията в деловодството на общината и полагането на входящ номер, предполага че общинската администрация е извърщила проверка на представителната власт на заявителя в публичния регистър на Агенция по Вписванията. След като заявленията са станали известни на кмета на общината, същия би следвало да е наясно с явния конфликт на интереси, в който попада последния съгласно § 1, г15 от ЗПКОНПИ и действията, който следва да предприеме, съгласно изискванията на закона. Това обаче не е направено и дори кметът Шитов си е затворил очите.

Въпреки конликта на интереси на 13.06.2018г., кметът на община Девня Свилен Шитов депозира пред общинския съвет четири докладни записки за одобряване на процедираните ПУП – ПЗ. На 13.06.2018г., целенасочено е свикано извънредно заседание на общински съвет на Девня, а Дневният ред на заседанието е от четири точки и всички са относно одобряването на изработените четири броя ПУП – ПЗ за въпросните имоти върху, които ще се изгражда фотоволтаичния парк. Приети са решения за одобряването на процедираните ПУП ПЗ.

Интересен е фактът, че в изпълнение на изискванията чл.128 ал.1 от ЗУТ , чрез обявление в Държавен вестник бр.4О 15.05.2018г., е обявено на заинтересованите, че са изработени проекти ПУП – ПЗ на въпросните 4000 дка земя. В обявлението е посочено още, че на основание чл.128 ал.5 от ЗУТ всички заинтересовани лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта до общината.

Проектите са разгледани в общинския експертен съвет по устройство на територията на 08.06.2018г. Не е спазен законовия срок за възражения и предложения. На 19.07.2018г., в Общински съвет Девня постъпва докладна записка от кмета Свилен Шитов с предложение за прекратяване на договора за учредяване на права на строеж върху процесиите земи относно изграждането на фотоволтаичен електропарк.

Като мотив се посочва , че общинската администрация е узнала на 17.07.2018г. за направените промени в собствеността и управлението на фирма „4Б Солар“ ЕООД гр.Варна , контрагент на община Девня по договор № 1007-143/29.08.201 7г. Следствие на тези промени собственик на фирмата вече е тъста на кмета, а съпругата му е член на съвета на директорите. Посочените лица са свързани лица с кмета на Девня по смисъла на § 1 т.15 , б.а от ПЗР на ЗПКОНПИ.

На 20.07.2018 г. Общинският съвет Девня взема решение за прекратяването на договора. Това разпореждане с обществено имущество е в нарушение па законовите правила и е без опазване на обществения интерес – предвид цената определена за правото на строеж, непрозрачност  и незапознаване на обществеността за ползите от този проект,. Не спазването на законовия срок за внасяне на предложения и възражения поражда съмнения за корупция. Липсва и икономически анализ за ползата на общината от сделката и взимането на имотите от членове на семейството на кмета Свилен Шитов. Също така конфликтът на интереси е очебиен.

При образувана проверка със сигурност ще се открие корупционна схема, както и  взаимоотношения и взаимовръзките между посочените в настоящия сигнал действащи лица. Какви са техните мотиви може да се разбере само след разпит на участниците. Повече яснота за случая могат да дадат ревизии на участвалите фирми и физически лица биха дали изключително важна информация за движението на парите и определящия интерес.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.